محلی برای اعضای انجمن اولیا و مربیان، بخش مهمی از جامعهٔ مدرسه ما.

فضایی مخصوص کارکنان - به‌طور طبیعی در دسترس شاگردان نیست.

خبرهای حرفه‌ای مهم، اطلاعیه‌ها، اسناد و همچنین رویدادها و اطلاعیه‌های احتماعی.