این یک نمونه از درس در قالب «الگوی تک فعالیت» است. این درس تنها یک فعالیت را نمایش می‌دهد که در این مورد یک «آزمون» است، در حالیکه به استاد/مدرس/معلم اجازه می‌دهد توجه فراگیران/دانش‌آموزان را فقط روی یک حیطهٔ یادگیری متمرکز سازد. با نام کاربری parent و رمز ورود foodle در عمل این فضا را تجربه کنید.

اگر با مودل آشنایی قبلی ندارید، این دوره درسی کوتاه می‌تواند شروع خوبی برای شما باشد.