این یک دوره مقدماتی در معرفی و کار با سه برنامه مایکروسافت آفیس Word و Excel و PowerPoint است. برنامه آموزشی این دوره یک ماه است.

مخاطب: عموم افراد